"}});">

Algemene (leverings-)voorwaarden

 

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten op deze website. Deze diensten worden aangeboden door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel met als maatschappelijk zetel te 2140 Antwerpen, Wilrijkstraat 45 (ondernemingsnummer: 0407.138.494 en btw-nummer: BE0407.138.494), verder genoemd Hopper Winkel.

1.2 De diensten op deze webwinkel staan ter beschikking van geregistreerde bezoekers en gasten, samen ‘klant’ genoemd. Registratie kan vrijblijvend worden verkregen door de registratieprocedure te volgen op onze website www.hopper.be/winkel .

1.3 Door een aankoop te doen in onze webwinkel, stemt de klant in met de gebruikersvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel zoals deze hierna volgen. Deze voorwaarden kunnen hier gelezen worden op onze website.
 
Bijkomende voorwaarden van de gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons werden aanvaard.
 

 

2. Gebruikersvoorwaarden

2.1 Het gebruik van onze diensten is voorbehouden aan personen die over de wettelijke bekwaamheid beschikken om toe te treden tot de Gebruikersovereenkomst. Dit houdt in dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten op onze website door minderjarigen (- 18 jaar) en andere personen die volgens de wet niet over de vereiste bekwaamheid beschikken. Door een aankoop te verrichten via onze website, garandeert de klant dat hij/zij meerderjarig is.

2.2 De klant verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt tijdens de aankoop en/of registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de klant berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratieprocedure schriftelijk mee te delen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel.

2.3 Elke geregistreerde bezoeker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kan het niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

2.4 De geregistreerde gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen in zijn omgeving, zouden kunnen worden gebruikt.


3. Algemene verkoopsvoorwaarden

3.1 BESTELLING: 

Op deze website worden de artikelen gepresenteerd met het artikelnummer, een uitgebreide gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van het artikel en een foto.

Ondanks het feit dat onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Wij zijn nopens de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bij sommige artikelen dient de klant eerst de gewenste maat aan te geven vooraleer er kan worden verder gegaan met het plaatsen van bestellingen. Bij alle producten dient tevens het gewenste aantal te worden aangewezen. De klant kan het gewenste artikel eerst opnemen in een bestelling die later nog moet bevestigd worden zoals hierna volgt.

Na de toevoeging aan het mandje krijgt de klant een overzicht van de geselecteerde artikelen. De klant heeft vooralsnog de volgende mogelijkheden:

 • De lijst met de geselecteerde artikelen bestellen.
 • Eén of meerdere geselecteerde artikelen uit de lijst verwijderen.
 • De lijst met de geselecteerde artikelen volledig annuleren.
 • De lijst met de geselecteerde artikelen aanvullen door verder te winkelen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt in ieder geval als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs en de aanvaarding van de levering van de goederen op het adres waarop de klant zich heeft geregistreerd.

Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de gebruiker betrokken is.

 3.2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De overeenkomst op afstand komt tot stand op het ogenblik dat Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel een email ter bevestiging van de bestelling door klant heeft verstuurd naar het email adres opgegeven bij de aankoop.

Doordat de klant het aanbod op de Hopper Website heeft aanvaard door online een bestelling te plaatsen, stemt de gebruiker ermee in dat daardoor een geldige overeenkomt tot stand is gekomen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De bevestigingsmail geldt hierbij als bewijs.

Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 3.3 PRIJZEN:  

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW (Belasting op de toegevoegde waarde) en exclusief verzendkosten.

De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals zij woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 3.4 BETALING:

Je hebt de keuze uit volgende betaalwijzen:

 • Kredietkaarten: Visa en MasterCard
 • Debetkaarten: Maestro en Bancontact/Mister Cash en Ideal

Betalen op de Hopper Webwinkel is volkomen veilig. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkoopstransacties met ons te beveiligen.

3.5 LEVERING:

De bestelde artikelen worden geleverd op het adres dat uitdrukkelijk door de klant werd opgegeven bij de aankoop, tenzij anders werd overeengekomen.  De leveringskosten, zijnde de port- en verzendingskosten, vallen ten laste van de klant.

De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van de artikelen en worden bij het afrekenen bij het winkelwagentje opgeteld.

Pakketverzendingen, ook deze zwaarder dan 30 kg, worden door één van onze vaste transporteurs bezorgd. De verzendkost wordt steeds vooruit berekend in de webwinkel.

De leveringstermijn bedraagt normaal niet meer dan tien werkdagen (dit wil zeggen zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen) vanaf de dag die volgt op de dag dat Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel een bevestigingsmail heeft verstuurd naar de klant met de mededeling dat de bestelling goed werd ontvangen.  Voor artikelen volgens specificaties, op maat en wens van de klant vervaardigd, (groepsdassen, speciale kentekens,...) kan de levertermijn langer zijn afhankelijk van de productietijd.

De klant kan ervoor kiezen de bestelling zelf af te halen in één van de op de webwinkel door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw aangeboden afhaalpunten, in de eigen Hopper-winkelvestigingen of bij partnerbedrijven. De klant wordt door middel van een email verwittigd wanneer de bestelde goederen in het gekozen afhaalpunt ter afhaling aanwezig zijn. Bij niet afhaling van de bestelde artikelen in deze winkels of afhaalpunten na een termijn van 60 kalenderdagen, zal Hopper de goederen terug naar haar hoofdkantoor zenden. Het door de klant betaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkost wordt terugestort, mits afhouding van een administratieve kost van 15€.  Indien het oorspronkelijke bestelbedrag lager was dan 15€ volgt er geen terugstorting. 

Wij verzenden ook nog naar Nederland en Luxemburg aan de hiervoor op dat moment geldende tarieven.

Deze leverkosten kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd volgens de geldende marktprijs.

3.6  GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN:

Tot op het ogenblik van de levering valt het risico van beschadiging en het verlies van een besteld product ten laste van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel.

Wij herinnering de klant aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

Op de klant rust de verplichting om de conformiteit van het geleverde artikel te controleren op het ogenblik van de levering. Dit brengt met zich mee dat de klant dient na te zien of het geleverde artikel al dan niet zichtbare gebreken vertoont bij de levering. Elke klacht in verband met zichtbare gebreken dient onmiddellijk te worden meegedeeld via brief of mail en dit uiterlijk binnen een termijn van 2 werkdagen na levering van de goederen. Elk klacht buiten deze voorziene termijn wordt als laattijdig beschouwd.

Alle klachten betreffende de verborgen gebreken van de geleverde artikelen dienen onmiddellijk en schriftelijk per brief of mail te worden meegedeeld binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de kennisname van het verborgen gebrek.

3.7 VERZAKINGSRECHT/HERROEPING EN TERUGGAVE:

Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, boek VI, heeft de klant het recht om van de bestelling af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit verzakingsrecht dient door de klant te worden uitgeoefend binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde artikel. Na het verstrijken van die termijn kan de klant niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief.

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de klant, verbindt Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de veertien (14) dagen die volgen op de verzaking. De terugbetaling van dit bedrag omvat eveneens de initieel betaalde verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van het geleverde goed vallen ten laste van de klant in geval van uitoefening van het verzakingsrecht.

De terugbetaling zal geschieden via het zelfde betaalmiddel waarmee de klant initieel betaalde, of door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel heeft aangewezen gekregen van de klant bij de aankoop, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek.

Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending.

De terugzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

Voorwaarden :

 • De goederen zijn in originele staat d.w.z. onbeschadigd, ongedragen, met kaartjes retour ontvangen.
 • U heeft ons binnen 5 dagen na ontvangst van uw bestelling telefonisch of per email medegedeeld dat u een of enkele artikelen uit uw bestelling retour zendt.
 • U kan hiervoor gebruik maken van dit modelformulier  (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht)
 • De goederen dienen door de klant binnen de 14 dagen na aanmelding van de retour teruggestuurd te worden.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
 • Afgeprijsde artikelen worden niet teruggenomen.
 • Voor het retour zenden dient u uitsluitend onderstaand retouradres te gebruiken:
  Hopper Winkel - retouren
  Paul Vekemanslaan 100
  B-2660 Hoboken Antwerpen
  03-231.62.68

De betaalde aankoopprijs, inclusief de initiële transportkosten, zal gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat en binnen de veertien (14) dagen terugbetaald worden.
De portkosten voor uw retourzending zijn voor eigen rekening van de koper, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door Hopper Winkel en Hopper hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

Waardevermindering : wanneer blijkt dat de klant het ontvangen artikel voor meer heeft gebruikt dan nodig om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is Hopper gerechtigd een waardevermindering toe te passen voor de terugbetaling. (vb een kledingstuk dat vuil of ruikend wordt teruggezonden, schoenen met beschadigde zool,...)

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht kan de gebruiker het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (bvb op maat gemaakte scoutsdassen, op maat bedrukte textielartikelen, ...)

  4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

  8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

  9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

  11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

  12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

  13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

  14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

3.8 CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

In geval van niet- betaling of gedeeltelijke betaling, behoudt Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel het exclusieve eigendomsrecht van het geleverde artikel, niettegenstaande de feitelijke levering. Dit impliceert dat Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel het recht heeft om de artikelen terug te vorderen zolang de openstaande schuld niet integraal is betaald, daaronder inbegrepen de vergoeding van de hoofdsom, de wettelijke interesten en andere bijkomende kosten zoals leveringskosten.

De klant mag dan ook de geleverde artikelen op geen enkele wijze vervreemden noch bezwaren, hetgeen onder andere betekent dat de klant het geleverde artikel niet mag door verkopen noch overdragen onder bepaalde voorwaarden aan iemand anders zolang er geen volledige betaling is gebeurd.

3.9 WIJZIGING

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel behoudt zich het recht voor om op elk ogenblijk de Gebruikersovereenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, aan te passen. Publicatie op de website van Hopper Winkel volstaat voor rechtsgeldigheid ervan en wordt onmiddellijk bij publicatie van kracht.

3.10 OPZEGGING

Op elk ogenblik kan de klant een einde maken aan zijn/haar lidmaatschap en dus aan deze Gebruikersovereenkomst door zich uit te schrijven. Uitschrijven gebeurt door een email te sturen naar winkel@hopper.be waarin de klant zijn/haar naam en email adres vermeldt, evenals de uitdrukkelijke vermelding dat hij/zij zich wenst uit te schrijven.

3.11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door de auteursrechten.

Bij het sluiten van deze Gebruikersovereenkomst verbindt de klant zich ertoe deze intellectuele rechten met betrekking tot de site www.hopper.be te respecteren, waaronder al de intellectuele rechten die toekomen aan de maker van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten hieromtrent berusten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel. Dit houdt in dat de klant zich ervan dient onthouden, om zonder voorafgaande toestemming van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel, deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.12 PRIVACYREGELING

zie privacy regeling

3.13 TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De elektronische overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de bestelling per email van de klant op het moment van de opening ervan op onze zetel te Antwerpen. Wij sturen u hiervan een bevestigingsemail. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan worden gebracht voor het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ons om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van onze rechten aantasten.

Contactgegevens

maatschappelijke zetel :

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel
Ondernemingsnummer: BE 0407 138 494
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
Tel: 03/231.62.68
winkel@hopper.be

Klantendienst en magazijn:
Hopper Winkel 
Paul Vekemanslaan 100  
2660 Hoboken
03/231.62.68
winkel@hopper.be