Algemene (leverings)voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten op deze website. Deze diensten worden aangeboden door Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel met als maatschappelijk zetel te 2140 Antwerpen, Wilrijkstraat 45 (ondernemingsnummer: BE 0407.138.494), verder genoemd Hopper Winkel.

1.2 De diensten op deze webwinkel staan enkel ter beschikking van geregistreerde bezoekers.Registratie kan worden verkregen door de registratieprocedure te volgen op onze website www.hopper.be/winkel

1.3 Door registratie als een lid van deze webwinkel, stemt de gebruiker in met de gebruikersvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden van Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel zoals deze hierna volgen. Deze voorwaarden kunnen ook gelezen worden op onze website.

2. Gebruikersvoorwaarden

2.1 Het gebruik van onze diensten is voorbehouden aan personen die over de wettelijke bekwaamheid beschikken om toe te treden tot de Gebruikersovereenkomst. Dit houdt in dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten op onze website door minderjarigen (- 18 jaar) en andere personen die volgens de wet niet over de vereiste bekwaamheid beschikken. Door zich te registreren als lid van onze website, garandeert de gebruiker dat hij/zij meerderjarig is.

2.2 De gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt vanaf de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratieprocedure schriftelijk mee te delen aan Scouts&Gidsen Vlaanderen vzw Hopperwinkel.

2.3 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kan het niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

2.4 De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen in zijn omgeving, zouden kunnen worden gebruikt.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

3.1 BESTELLING: 

Op deze website worden de artikelen gepresenteerd met het artikelnummer, een uitgebreide gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van het artikel en een foto.

Bij sommige artikelen dient de gebruiker eerst de gewenste maat aan te geven vooraleer er kan worden verder gegaan met het plaatsen van bestellingen. Bij alle producten dient tevens het gewenste aantal te worden aangewezen. De gebruiker kan het gewenste artikel eerst opnemen in een bestelling die later nog moet bevestigd worden zoals hierna volgt.

Na de toevoeging aan het mandje krijgt de gebruiker een overzicht van de geselecteerde artikelen. De gebruiker heeft vooralsnog de volgende mogelijkheden:

 • De lijst met de geselecteerde artikelen bestellen.
 • Eén of meerdere geselecteerde artikelen uit de lijst verwijderen.
 • De lijst met de geselecteerde artikelen volledig annuleren.
 • De lijst met de geselecteerde artikelen aanvullen door verder te winkelen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker geldt in ieder geval als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs en de aanvaarding van de levering van de goederen op het adres waarop de gebruiker zich heeft geregistreerd.

 3.2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De overeenkomst op afstand komt tot stand op het ogenblik dat Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel een email ter bevestiging van de bestelling door gebruiker heeft verstuurd naar het email adres opgegeven bij de registratieprocedure.

Doordat de gebruiker het aanbod op de Hopper Website heeft aanvaard door online een bestelling te plaatsen, stemt de gebruiker ermee in dat daardoor een geldige overeenkomt tot stand is gekomen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De bevestigingsmail geldt hierbij als bewijs.

Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 3.3 PRIJZEN:  

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW (Belasting op de toegevoegde waarde) en exclusief verzendkosten.

 3.4 BETALING:

Je hebt de keuze uit volgende betaalwijzen:

 • Kredietkaarten: Visa en MasterCard
 • Debetkaarten: Maestro en Bancontact/Mister Cash

Betalen op de Hopper Webwinkel is volkomen veilig. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkoopstransacties met ons te beveiligen.

 3.5 LEVERING:

De bestelde artikelen worden geleverd op het adres dat uitdrukkelijk door de gebruiker werd opgegeven bij de registratie, tenzij anders werd overeengekomen.

De leveringstermijn bedraagt normaal niet meer dan tien werkdagen (dit wil zeggen zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet inbegrepen) vanaf de dag die volgt op de dag dat Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel een bevestigingsmail heeft verstuurd naar de gebruiker met de mededeling dat de bestelling goed werd ontvangen.  Voor artikelen volgens specificaties, op maat en wens van de klant vervaardigd, (groepsdassen, speciale kentekens,...) kan de levertermijn langer zijn afhankelijk van de productietijd.

De leveringskosten, zijnde de port- en verzendingskosten, vallen ten laste van de gebruiker.

De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van de artikelen en worden bij het afrekenen bij je winkelwagentje opgeteld.
De transporttarieven van Bpost / Bpack worden als volgt aangerekend voor binnenlandse zendingen

Gewicht Tarief Belgie
>0 - 5 gram   >€ 0,75
 
>5 - 100 gram   >€ 1,50
 
>100 - 350 gram   >€ 2.25
 
>350 gram - 2 kg   >€ 7,14
 
>2 - 10 kg   >€ 9,56
 
>10 - 30 kg   >€ 11,98

Verzendingen zwaarder dan 30 kg worden door onze vaste transporteur bezorgd. Ook hiervoor wordt de verzendingsprijs vooruit berekend in de webwinkel.

Wij verzenden ook nog naar Nederland en Luxemburg aan de hiervoor op dat moment geldende Bpack tarieven.

Deze leverkosten kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd volgens de geldende marktprijs.

3.6  GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN:

Tot op het ogenblik van de levering valt het risico van beschadiging en het verlies van een besteld product ten laste van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel.

Op de gebruiker rust de verplichting om de conformiteit van het geleverde artikel te controleren op het ogenblik van de levering. Dit brengt met zich mee dat de gebruiker dient na te zien of het geleverde artikel al dan niet zichtbare gebreken vertoont bij de levering. Elke klacht in verband met zichtbare gebreken dient onmiddellijk te worden meegedeeld via brief of mail en dit uiterlijk binnen een termijn van 2 werkdagen na levering van de goederen. Elk klacht buiten deze voorziene termijn wordt als laattijdig beschouwd.

Alle klachten betreffende de verborgen gebreken van de geleverde artikelen dienen onmiddellijk en schriftelijk per brief of mail te worden meegedeeld binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de kennisname van het verborgen gebrek.

3.7 VERZAKINGSRECHT/HERROEPING EN TERUGGAVE:

Overeenkomstig de wet van 06 april 2010 ( wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) en de Richtlijn Consumentenrechten RL 2011/83 en het Wetboek Economisch Recht, boek VI, heeft de gebruiker het recht om van de bestelling af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit verzakingsrecht dient door de gebruiker te worden uitgeoefend binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde artikel. Na het verstrijken van die termijn kan de gebruiker niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief.

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de gebruiker, verbindt Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de veertien (14) dagen die volgen op de verzaking. De terugbetaling van dit bedrag omvat eveneens de initieel betaalde verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van het geleverde goed vallen ten laste van de gebruiker in geval van uitoefening van het verzakingsrecht.

De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel heeft aangewezen gekregen van de gebruiker bij de registratie, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek.

Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending.

De terugzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

Voorwaarden :

 • De goederen zijn in originele staat d.w.z. onbeschadigd, ongedragen, met kaartjes retour ontvangen.
 • U heeft ons binnen 5 dagen na ontvangst van uw bestelling telefonisch of per email medegedeeld dat u een of enkele artikelen uit uw bestelling retour zendt.
 • U kan hiervoor gebruik maken van dit modelformulier  (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht)
 • De goederen dienen door de klant binnen de 14 dagen na aanmelding van de retour teruggestuurd te worden.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
 • Afgeprijsde artikelen worden niet teruggenomen.
 • Voor het retour zenden dient u uitsluitend onderstaand retouradres te gebruiken:
  Hopper Winkel - retouren
  Paul Vekemanslaan 100
  B-2660 Hoboken Antwerpen
  03-231.62.68

De betaalde aankoopprijs, inclusief de initiële transportkosten, zal gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat en binnen de veertien (14) dagen terugbetaald worden.
De portkosten voor uw retourzending zijn voor eigen rekening van de koper, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door Hopper Winkel en Hopper hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

Waardevermindering : wanneer blijkt dat de klant het ontvangen artikel voor meer heeft gebruikt dan nodig om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is Hopper gerechtigd een waardevermindering toe te passen voor de terugbetaling. (vb een kledingstuk dat vuil of ruikend wordt teruggezonden, schoenen met beschadigde zool,...)

Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.

In overeenstemming met artikel 80 4,1 van de Wet op de Handelspraktijken kan de gebruiker geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten:

 • betreffende de levering van producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn van 15 werkdagen.
 • betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. vb dassen, op maat gemaakte kentekens, ...
 • betreffende de levering van audio-opnamen en video-opnamen waarvan de verzegeling door de gebruiker is verbroken (bijvoorbeeld een cd)

3.8 CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

In geval van niet- betaling of gedeeltelijke betaling, behoudt Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel het eigendomsrecht van het geleverde artikel, niettegenstaande de feitelijke levering. Dit impliceert dat Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel het recht heeft om de artikelen terug te vorderen zolang de openstaande schuld niet integraal is betaald, daaronder inbegrepen de vergoeding van de hoofdsom, de wettelijke interesten en andere bijkomende kosten zoals leveringskosten.

De gebruiker mag dan ook de geleverde artikelen op geen enkele wijze vervreemden noch bezwaren, hetgeen onder andere betekent dat de gebruiker het geleverde artikel niet mag door verkopen noch overdragen onder bepaalde voorwaarden aan iemand anders zolang er geen volledige betaling is gebeurd.

3.9 WIJZIGING

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel behoudt zich het recht voor om op elk ogenblijk de Gebruikersovereenkomst, waaronde de algemene voorwaarden, aan te passen. Publicatie op de website van Hopper Winkel volstaat voor rechtsgeldigheid ervan en wordt onmiddellijk bij publicatie van kracht.

3.10 OPZEGGING

Op elk ogenblik kan de gebruiker een einde maken aan zijn/haar lidmaatschap en dus aan deze Gebruikersovereenkomst door zich uit te schrijven. Uitschrijven gebeurt door een email te sturen naar winkel@hopper.be waarin de gebruiker zijn/haar naam en email adres vermeldt, evenals de uitdrukkelijke vermelding dat hij/zij zich wenst uit te schrijven.

3.11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door de auteursrechten.

Bij het sluiten van deze Gebruikersovereenkomst verbindt de gebruiker zich ertoe deze intellectuele rechten met betrekking tot de site www.hopper.be te respecteren, waaronder al de intellectuele rechten die toekomen aan de maker van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten hieromtrent berusten bij Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel. Dit houdt in dat de gebruiker zich ervan dient onthouden, om zonder voorafgaande toestemming van Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel, deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.12 PRIVACYREGELING

zie privacy regeling

3.13 TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

De elektronische overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de bestelling per email van de gebruiker op het moment van de opening ervan op onze zetel te Antwerpen. Wij sturen u hiervan een bevestigingsemail. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan worden gebracht voor het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst tot gevolg.

CONTACTGEGEVENS

maatschappelijke zetel :

Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel
Ondernemingsnummer: BE 0407 138 494
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
Tel: (03) 231.62.68
Fax: (03) 232.63.92

Klantendienst en magazijn:

Hopper Winkel  - Paul Vekemanslaan 100 - 2660 Hoboken

03/ 231.62.68

Email: winkel@hopper.be